BuiltWithNOF
Huwelijksakte

Bron: Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem.

Heden den achten twintigsten April Achttienhonderd twee en zeventig zijn voor ons ondergetekenden, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Oudendijk in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:     Abraham Kloek, van beroep schilder, oud een en twintig jaren, geboren te Amsterdam, wonende te Hoorn, minderjarige zoon van Abraham Kloek, van beroep schilder, wonende te Hoorn en van Janna Hermina Dijken, overleden, bruidegom en            Maartje Wagemaker, van beroep zonder, oud twee en twintig jaren, geboren en wonende te Oudendijk, minderjarige dochter van Pieter Wagemaker, van beroep arbeider, en van Trijntje Broertjes, zonder beroep, echtelieden, wonende te Oudendijk, zijnde de vader des bruidegoms en de ouders der bruid alhier tegenwoordig , hunne uitdrukkelijke toestemming tot dit huwelijk gevende.

En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst de akten waaruit blijkt dat de moeder des bruidegoms is overleden; ten tweeden: de geboorte akte van bruidegom en bruid; ten derden: een certificaat waaruit blijkt dat de bruidegom aan zijne verpligtingen bij de Nationale militie heeft voldaan; ten vierden: een certificaat waaruit blijkt dat de huwelijks afkondigingen op Zondagen den veertienden en den een en twintigsten April dezes jaars in de gemeente Hoorn zonder stuiting hebben plaats gehad; hebbende gelijke afkondigingen op genoemde Zondagen in deze gemeente mede zonder stuiting plaats gehad; verklaren de partijen en getuigen dat de in de overgelegde bewijzen voorkomende Johanna Hermina Dijken, Janna Hermina Dijke en Janna Hermina Dijken is een en dezelfde persoon en wel de overleden moeder des bruidegoms.

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde , hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huweljk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Willem Zomer, van beroep schilder, oud twee en zestig jaren, wonende te Oudendijk, goede bekende des bruidegoms, Pieter Leegwater, van beroep slager, oud negen en twintig jaren, wonende te Oudendijk, goede bekende des bruidegoms, Klaas Broertjes, van beroep tapper, oud zeven en veertig jaren, wonende te Oudendijk, oom der bruid, Jan Ton, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaren, wonende te Beets, zwager der bruid.

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons met de comparanten en getuigen is geteekend.

De ambtenaar voornoemd,

(was geteekend)

W. Bark   

[Familie Kloek] [Stamboompje] [Huwelijksakte Abraham Kloek en Maartje Wagemaker] [Huwelijksakte Jan Cloek en Guurtje Beek] [Huwelijksakte Martinus en Betje] [Opa en Oma] [Zusters] [Familie divers] [Wie zijn dit?] [Piet Kloek] [Fam Louiszoon] [Nel] [Fam Hazewindus] [Tinus Kloek] [Gastenboek]