BuiltWithNOF
Huwelijksakte

Op heden den Eenentwintigsten September des jaars agttien honderd drie en twintig des middags ten twaalf ure zijn voor ons Mr. Jacob Cornelis van de Blocquerij (.....) Burgemeester Ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Hoorn verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Jan Cloek oud een en twintig jaar, van beroep blikslager, geboren en wonende binnen deze stad, meerderjarige zoon van Jacob Cloek, overleden, en van Maartje Cam, zonder beroep, wonende alhier, bij t voltrekken van dit huwelijk tegenwoordig en hare mondelinge toestemming gevende.   En Guurtje Beek, oud negentien jaar, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze stad, minderjarige dochter van Abram Beek, hoofdcommies bij de stedelijke belastingen en van Wilhelmina Timmerman, zonder beroep, wonende alhier, de eerste bij t voltrekken van dit huwelijk tegenwoordig en zijne mondelinge toestemming gevende.

De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek volgens de Wet voorgelezen zijn, bestaan in de afkondigingen alhier behoorlijk gedaan den zevenden en den veertienden September dezes jaars; extracten van de doopactens van den bruidegom en bruid; alsmede extract van t overlijden van Jacob Cloek alle alhier afgegeven den derden September dezes jaars en certificaat van den heer Gouverneur van Noord Holland waaruit blijkt dat den comparant een aan zijne verpligting voor de nationale militie heeft voldaan, waarna wij hun ieder afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als man en vrouw hetwelk door hun ieder in het bijzonder met Ja beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de Wet en in tegenwoordigheid van Evert Botsen oud vijf en twintig jaar, schoenmaker, Jacob Cam oud vijf en dertig jaar, pompenmaker, Herman Beek Abmz (?) oud vijf en twintig jaar, houtkoopersknegt en Jan Beek Hz oud vier en vijftig jaar, metzelaar, alle wonende binnen deze stad, de eerste aanbehuwde broeder en de tweede neef van den bruidegom, de derde broeder en de laatste oom van de bruid.

Zijnde deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten welke met ons hebben getekend.

(Was geteekend)

Jan Kloek

Guurtje Beek

Maaretje Cam

A. Beek

H. Beek

Jan Beek Hz

Evert Botzen

Jacob Cam

J.C. van de Blocquerij

[Familie Kloek] [Stamboompje] [Huwelijksakte Abraham Kloek en Maartje Wagemaker] [Huwelijksakte Jan Cloek en Guurtje Beek] [Huwelijksakte Martinus en Betje] [Opa en Oma] [Zusters] [Familie divers] [Wie zijn dit?] [Piet Kloek] [Fam Louiszoon] [Nel] [Fam Hazewindus] [Tinus Kloek] [Gastenboek]