BuiltWithNOF
Huwelijksakte Martinus en Betje

Heden tweeentwintig April negentien honderd acht zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:                                                                 Martinus Kloek, oud eenentwintig jaren, vuurstoker, geboren te Watergraafsmeer, wonende alhier, meerderjarige zoon van Abraham Kloek, huisschildersknecht, wonende te Amsterdam en Maartje Wagemaker, overleden, en                                            Betje Schnack, oud negentien jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Amsterdam, minderjarige dochter van Claus Peter Schnack en Betje Jansen, beiden overleden.                                                               Claus Peter Schnack, oud vierenveertig jaren, politieagent, en Gerrit Haagsma, oud zevenendertig jaren, politieagent, beiden wonende te Amsterdam, voogd en toeziende voogd over de bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven, terwijl die toestemming door den vader van den bruidegom werd verleend bij notariŽle akte.                    De beide afkondigingen van dit huwelijk zijn alhier en te Amsterdam onverhinderd geschied op twaalf en negentien April dezes jaars. En verklaarende mij de bruid onder eede, dat zij zich geen overlijdensakten of akten van bekendheid van overlijden van hare grootouders van vaderszijde kan verschaffen.                                         Ik heb den aanstaanden echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Edward Gustav Maltha, oud zevendertig jaren, adjunctcommies ter secretarie, Gijsbert Vermeulen, oud negenenvijftig jaren, Adriaan Jan Klink, oud veertig jaren en Leendert Arnold, oud eenenveertig jaren, stadssergeanten, allen wonende alhier.                  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. 

[Familie Kloek] [Stamboompje] [Huwelijksakte Abraham Kloek en Maartje Wagemaker] [Huwelijksakte Jan Cloek en Guurtje Beek] [Huwelijksakte Martinus en Betje] [Opa en Oma] [Zusters] [Familie divers] [Wie zijn dit?] [Piet Kloek] [Fam Louiszoon] [Nel] [Fam Hazewindus] [Tinus Kloek] [Gastenboek]